سخن روز /
اعضای 9 کمیته زیر مجموعه کارگروه توسعه مدیریت تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند .
1399/04/17

اعضای کمیته کارگروه توسعه مدیریت تعاون روستایی استان البرزمنصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : در اجرای ماده (3)بخشنامه شماره 946198مورخ1395/10/18 سازمان اداری واسـتخدامی کشور مبنی برضرورت تشکیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 200/93/13472مورخ1393/10/7جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور،موضوع ساماندهی کمیته های تخصصـی دسـتگاههای اجرایی مرتبط با مسائل اداری ومدیریتی)، و با ابلاغ مدیریت استان ، طی احکامی جداگانه آقایان قره باغی معاون اداری و مالی به عنوان دبیر ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، محمدزادگان رئیس اداره حراست ، آبیاری رئیس اداره بازرگانی ، نماینده سازمن مدیریت و برنامه ریزی استان ، محمدی رئیس اداره حسابرسی ، بشیری رئیس امور اداری ، میرهاشمی مسئول امور حقوقی ، کیا روسنا کارشناس مسئول امورمالی ، ابراهیم نژاد سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان ساوجبلاغ ، ایمانی سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان کرج ، دهقان مسئول فناوری و اطلاعات ، حسن زاده مسئول تشکلهای تولیدی و کشاورزی ، خانمها جوهری کارشناس مسئول روابط عمومی ، کیانی رئیس اداره آموزش ، خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی ، ایمانی رئیس اداره خدمات فنی ، به عنوان اعضای این کارگروه منصوب شدند.

……….................…………………………………………………………………….......................

اعضای کمیته پیشنهادات و رسیدگی به شکایات تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : با عنایت به لزوم پاسخگویی مناسب به شکایات و ارائه پیشنهادات راهبردی در جهت عملکرد مدیریت استان و با توجه به تصمیمات متخذه و ابلاغ مدیریت استان طی احکامی جداگانه آقایان لطیف بازرس و ارزیاب عملکرد به عنوان دبیر ، محمد زادگان مسئول حراست ، دهقان مسئول فناوری و اطلاعات ، بشیری مسئول امور اداری ، محمدی رئیس اداره حسابرسی ، میرهاشمی مسئول امور حقوقی ، خانمها جوهری کارشناس مسئول روابط عمومی ، خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی به عنوان اعضاء کمیته پیشنهادات و رسیدگی به شکایات اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

........................................................................................................................................................................................................

اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی در تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : با ابلاغ مدیریت استان و به استناد نامه شماره 345630 مورخ 98/6/28سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروه توسعه مدیریت و نیز کمیته های مربوطه ، طی احکامی جداگانه آقایان دهقان مسئول فناوری و اطلاعات استان به عنوان دبیر ، قره باغی معاون اداری و مالی ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، بشیری مسئول اموراداری ، خانمها خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی ، جوهری کارشناس مسئول روابط عمومی به عنوان اعضای این کارگروه منصوب گردیدند.

................................................................................................................................................................................................................................ 

اعضای کمیته ستاد اقامه نماز تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : براساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 51867/17323 مورخ 1376/1/30 و با عنایت به تجربیات اعضاء محترم علاوه برحفظ پست سازمانی و با ابلاغ مدیریت استان طی احکامی جداگانه خانم جوهری کارشناس مسئول روابط عمومی به عنوان دبیر ، آقایان قره باغی معاون اداری و مالی ، بشیری مسئول امور اداری و خانم خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی به عنوان اعضاء ستاد اقامه نماز با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

.....................................................................................................................................................................................................

اعضای کمیته مدیریت عملکرد تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : به استناد نامه شماره 345630 مورخ 1398/06/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروه توسعه مـدیریت و تشـکیل کمیته هـای مربوطه ، با ابلاغ مدیریت استان آقایان: قره باغی معاون اداری و مالی به عنوان دبیر ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، محمدی رئیس اداره حسابرسی و میرهاشمی مسئول امور حقوقی ، لطیف کارشناس بازرسی و ارزیابی عملکرد ، خانم خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی به عنوان اعضاء کمیته مدیریت عملکرد اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

.......................................................................................................................................................................................................

اعضای کمیته وصول مطالبات تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : با عنایت به اهمیت زمان وصول مطالبات و به منظور ساماندهی مطالبات مدیریت استان وشبکه تحت پوشش با ابلاغ مدیریت استان طی احکامی جداگانه آقایان قره باغی معاون اداری و مالی به عنوان دبیر ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، محمدی رئیس اداره حسابرسی ، بشیری رییس امور اداری ، میرهاشمی مسئول امورحقوقی ، رحیمی کارشناس ، پی سخن کارشناس بازرگانی به عنوان اعضاء کمیته وصول مطالبات اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

.........................................................................................................................................................................................................

اعضای کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : براساس مواد 4 و 5 مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5شورای عالی اداری ، موضوع ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، با ابلاغ مدیریت استان طی احکامی جداگانه آقایان قره باغی معاون اداری و مالی به عنوان دبیر ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز ، بشیری مسئول امور اداری و خانم خدابخشی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی به عنوان اعضاء کمیته ساختار وفناوری های مـدیریتی اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

................................................................................................................................................................................................................................ 

اعضای کمیته سرمایه انسانی تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : به استناد به نامه شماره 345630 مورخ 1398/5/26 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و درراستای اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری و موضوعات برگرفته از قـانون مـدیریت خـدمات کشوری وسـایر مقررات ذیربـط از جمله برنـامه ریزی وسامانـدهی نیروی انسانی ، موضوع تصویب نامه شـماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 رئیس جمهور منضم به دستور العمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و با ابلاغ مدیریت استان آقایان: بشیری مسئول اموراداری به عنوان دبیر ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، محمد زادگان مسئول حراست ، قره باغی معاون اداری و مالی ، خانم کیانی رئیس اداره آموزش به عنوان اعضاء کمیته سرمایه انسانی اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

....................................................................................................................................................................................................

اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی تعاون روستایی استان البرز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان البرز : به موجب بند (ب)ماده یک مصوبه شماره 192087/ت50328ه- تاریخ 1392/12/28 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور،اجرای برنامه های ششم ،هفتم وهشتم اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شـماره 302596 مورخ1397/6/14شورای عالی اداری)،احکام قانون مـدیریت خدمات کشوری (از جمله مواد 90و91)وسایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی ،تکریم ارباب رجوع ،ساماندهی رسـیدگی به شـکایات سلامت اداری ومبارزه با فساد اداری ، با ابلاغ مدیریت استان آقایان: بشیری مسئول امور اداری دبیر ، قره باغی معاون اداری و مالی ، مصدقی معاون فنی و بازرگانی ، محمد زادگان مسئول حراست ، محمدی رئیس اداره حسابرسی و خانم کیانی رئیس آموزش به عنوان اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی اسـتان با سمتهای تعیین شده منصوب گردیدند.

تعداد مشاهده خبر106 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal