سخن روز /
کمیته ها
کمیته مدیریت عملکرد :
 
این کمیته در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری (از جمله برنامه های نهم و دهم ) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( مواد 81 و 82 ) و اجرای نظام ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاهها تشکیل می گردد.
 
اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد 
 
 
کمیته سرمایه انسانی :
 
 این کمیته نیز در راستای اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی (موضوع مصوبه شماره 206/172556 تاریخ 1393/12/26 رئیس جمهور منضم به دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی) و سایر موارد مرتبط تشکیل می شود. ( امور دبیرخانه ای این کمیته ، در دفتر اداری و مالی و پشتیبانی انجام می شود ) صورتجلسات این کمیته در خصوص ارتقاء رتبه ، طبقه بندی شغلی ، مدرک تحصیلی و انتال کارکنان ضمیمه می باشد و انتظار دارد همکاران اموراداری و منابع انسانی جهت ایجاد وحدت رویه بر آن اساس اقدام و مدارک مورد نیاز و قابل بارگذاری در سامانه کارمند ایران را در جلسه نیز به همراه داشته باشند.

اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی:

 
    
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم: 

  این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاریخ 1392/12/28 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور ، اجرای برنامه ششم و هفتم و هشتم اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 1393/1/20 شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع ، ساماندهی رسیدگی به شکایات ، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم:

 
کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  :

  این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فنآوری اطلاعات و مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

  اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی :

 
 
 کمیته ساختار و فناوری مدیریتی  :
  این کمیته یکی از مهمترین کمیته های دستگاه اجرایی می باشد برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در برش استانی و موضوعات مرتبط به آن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط ، تشکیل می گردد.

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری مدیریتی:

 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1399/04/22
تعداد بازدید:
385
Powered by DorsaPortal