سخن روز /
وظایف و ماموریت های سازمان

وظایف و ماموریتهای مدیریت تعاون روستایی استان البرز

 
الف) وظایف هدایتی :
- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.
- ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها .
- تعلیم وتربیت نیروی انسانی مورد نیازسازمان وتعاونی ها .
- ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء ، کارکنان و مدیران تعاونی ها

ب) وظایف حمایتی :
حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی ، مالی، اعتباری(تسهیلاتی)، بازاریابی و بازار
سازی محصولات کشاورزی، امورمطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی استانی و شهرستانی.

ج) وظایف نظارتی :
نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحادیه های ، استانی و شهرستانی به صورت عملیاتی،ماهیانه وسالیانه.

 
 وظایف تصدی گری سازمان واگذار شده به شبکه

1- تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی ( کود ، بذر ، سم ، نهال و...) و ماشین آلات کشاورزی.
2- خرید، جمع آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی.
3- ایجاد تاسیسات نگهداری ( انبار، سردخانه و...) ، صنایع تبدیلی و نمایشگاههای محصولات کشاورزی.
4- تهیه، تولید ، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان.
5- انجام خدمات فنی جهت تهیه طرحهای تولیدی.
6- برگزاری دوره های آموزشی اعضا و ارکان تعاونیها و اتحادیه ها.
7- ایجاد تاسیسات و ساختمانهای اداری مورد نیاز تعاونیها و اتحادیه ها.

8-تهیه وتوزیع نهاده های دامی(ذرت،جو،سبوس و...)

وظایف شبکه تعاونیها و تشکلها

1- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء
2- انجام عملیات جمع آوری،نگهداری،تبدیل،طبقه بندی، بسته بندی ، حمل و نقل
3- بازار یابی ، ایجاد مراکز و بازارچه عرضه محصولات تولیدی اعضاء
4- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء
5- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری وایجاد مجتمع های تولیدی
6- تهیه و تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی
7- ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی ،مراکز ذخیره سازی محصولات کشاورزی
8- برگزاری نمایشگاه جهت معرفی وبازار یابی وصادرات محصولات کشاورزی درداخل وخارج از کشور
9- فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای اعضاء
10- برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی برای ارکان واعضاءتعاونی ها
11- تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمان های مربوطه انجام عملیات زیربنائی کشاورزی
12- ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی ،باغی ،دامی و تاسیسات مورد نیاز
13- انجام هرگونه معاملات جهت تأمین نیازها ی نهاده ای و معیشتی اعضاء
14- انجام خدمات فنی و مشاوره ای به منظور تهیه و اجرای طرح های فنی و تولیدی

اهم برنامه های هدایتی مدیریت تعاون روستایی

1- تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا
2- آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی
3- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی
4- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی
5- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه
6- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر
7- برپایی وتشکیل نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای آموزشی وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی

اهم برنامه های حمایتی مدیریت تعاون روستایی

1- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیراز طریق برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز هر منطقه.
2- تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار
3- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون
4- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات کشاورزی وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات کشاورزی وضرر وزیان کشاورزان عضو
5- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت
6- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) وماشین آلات ولوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها
7- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست

8-خرید حمایتی محصولات کشاورزی ودامی با اعلام وزیر محترم جهاد کشاورزی

اهم برنامه های نظارتی مدیریت تعاون روستایی

1- مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسی شرکتها واتحادیه های شبکه تعاون روستایی
2- ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی واتحادیه های مربوط وارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی واستمرار حیات شرکتها
3- تهیه وتنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه ، ششماهه وسالیانه درشبکه تعاون روستایی وسازمان
4- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی وحساب سود وزیان سالیانه سازمان وشبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نیاز درمجامع عمومی
5- ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، کالاهای مصرفی ومالی واداری وحراست وحسابرسی ودفتر فنی وخدمات کشاورزی برای ایفای نقش نظارتی درسطح سازمان وشبکه گسترده تعاون روستایی

6-الزام و نظارت بر تشکلهای تعاونی تحت پوشش در تهیه وارسال اظهار نامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی استان وشهرستانهای تابعه.

 
تاریخ به روز رسانی:
2019/11/11
تعداد بازدید:
682
Powered by DorsaPortal